شفافیت، پاکدستی و مبارزه با هرگونه رانت‌خواری شعار اصلی اصلاح‌طلبان

روابط و رودربایستی‌ها باعث کمرنگ شدن شرط لازم و بی‌چون و چرای پاکدستی و امانتداری نگردد


آیینه یزد - شفافیت، پاکدستی و مبارزه با هرگونه رانت‌خواری شعار اصلی اصلاح‌طلبان

9 اصلاح‌طلب مطرح و شناخته‌شده که سهم مهمی در دولت اصلاحات و تئوریزه‌کردن مفهوم اصلاح‌طلبی در جامعه داشتند، روزگذشته خطاب به اعضای شورای عالی سیاستگذاری نوشتند: «پاکدستان را به شورای شهر بفرستید». شورای عالی سیاستگذاری این روزها مسئولیت سنگینی را در آرایش لیست جریان اصلاحات در انتخابات شورای شهر برعهده دارد. این شورا بعد از حصول وحدت میان احزاب و شخصیت‌های ملی شاخصه‌های علمی و سیاسی مدنظر و لازمه اداره شهرها را تعیین کرد و این روزها بعد از اعلام نتیجه تایید صلاحیت‌ها در حال انطباق افراد تایید صلاحیت شده با معیارهای تعیین شده است؛ معیاری که بر اساس آن قرار است یک لیست تخصصی و البته سیاسی به بدنه اجتماعی اصلاحات معرفی شود. در این نامه خطاب به رئیس شورای عالی اصلاحات آمده است: جناب آقای دکتر محمدرضا عارف و اعضای محترم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان. احتراما، لازم می‌دانیم از کار دشوار و تاثیرگذار هیات رئیسه و اعضای محترم آن شورا در امر ساماندهی نظرها و تجمیع آرای تشکل‌ها و شخصیت‌های حقیقی اصلاح‌طلب در جریان انتخابات گذشته مجلس و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تقدیر و تشکر کنیم. همان گونه که استحضار دارید یکی از شعارهای اصلی جریان اصلاحات از ابتدا تاکنون شفافیت، پاکدستی و مبارزه با هر گونه رانت‌جویی، ویژه‌خواری و سوءاستفاده یا بهره‌برداری شخصی دولتمردان و مسئولان در دستگاه‌های دولتی و عمومی از مناصب و موقعیت‌هایی بوده است که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آنها قرار می‌گیرد؛ امری که رئیس دولت اصلاحات مکررا بر آن تاکید کرده‌اند. همه‌ی نوشته...